Privatumo politika

Privatumo politika

 I. Bendrosios nuostatos

1. Ši privatumo politika reglamentuoja monostilius.lt elektroninės parduotuvės (Pardavėjo) ir  monostilius.lt  kliento (toliau – Pirkėjo) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3.Pardavėjas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

   3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

   3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

   3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y.tik tais atvejais, kai:

   3.3.1.duomenų subjektas duoda sutikimą, t,y, sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių;

   3.3.2.sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

   3.3.3. monostilius.lt įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus:

   3.3.4.asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia monostilius.lt arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

   3.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

   3.5. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

   3.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

   3.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

   3.8.Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

4. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali:

    4.1. Visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

    4.2. Nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus – tik turėdami tėvų, įtėvių ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai asmenys savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar stipendija.

    4.3. Juridiniai asmenys.

    4.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

5. Monostilius.lt gerbia kiekvieno Pirkėjo teisę į privatumą. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninis pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:

    5.1. Galėtume apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus.

    5.2. Išrašyti finansinius dokumentus.

    5.3. Išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.

    5.4. Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

    5.5.Pirkėjo asmens duomenys el.parduotvės duomenų bazėje saugomi 10 metų, skaičiuojant nuo paskutinės pirkimo sutarties sudarymo datos. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui Pirkėjo asmens duomenys sunaikinami.

6. Registracijos monostilius.lt. metu privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

7. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis, monostilius.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios asmens duomenims užtikrina apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisingo sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo kokio kito neteisėto tvarkymo.

8.Monostilius.lt gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės  arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima  nustatyti asmens tapatybę.

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

9.Pardavėjas pasilieka tesę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

   9.1. Tik šio dokumento 5.3. punkte minimiems tikslams įgyvendinti.

   9.2. Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. Asmens duomenų pakeitimas ir atnaujinimas

10. Pirkėjas turi teisę keisti, atnaujinti registracijos formoje patektą informaciją.

V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas.

11. Pirkėjas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turi teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.

12. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorių nuo Pirkėjo kreipimosi dienos pateiks Pirkėjui atsakymą.Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el.paštu.info@monostilius.lt) arba paštu adresu: UAB “Monostilius”, Jiesios g.17, Rinkūnų k., Garliavos sen.,Kauno raj.LT53280.

 V. Privatumo politikos keitimas

13. Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas  el.parduotuvėje.

14.Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y.nuo tos dienos, kai jie yra paskelbiami el.paduotuvės sistemoje.

15. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, jis turi teisę jos atsisakyti raštu (el.paštu info@monostilius.lt) su sąlyga, kad praranda teisę  naudotis el.parduotuvės paslaugomis.

 16. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja redakcija.

VI.Teisės aktai ir standartai, kuriais vaodovaujantis tvarkomi asmens duomenys

17.Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

18. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos  direktoriaus 2008m. lapkričio 12 d.įsakymas Nr.1T-71 (Žin.2008, Nr.135-5298).

Direktoriaus 2008m. lapkričio 12 d.įsakymas Nr.1T-71 (Žin.2008, Nr.135-5298).